Pemboleh Ubah (Variable)

Dalam pengaturcaraan, pembolehubah(variable) memainkan peranan yang penting. Nilai(value) boleh diumpukkan ke dalam pembolehubah dan digunakan banyak kali. Malah nilai untuk pembolehubah ini boleh berubah-ubah. Jenis data (datatype) untuk pembolehubah ini tidak perlu dinyatakan. Ia akan berubah sendiri mengikut jenis data yang diumpukkan. Nilai pula boleh terdiri dari integer,perpuluhan, string ataupun tatasusunan(array). Berikut adalah syarat-syarat untuk pembolehubah.

1. Mestilah dimulai dengan simbol $.

 

<?php
  $string = 'Aku tak tau';
?>

2. Nama bagi pembolehubah hanya boleh mengandungi a hingga z, A hingga Z, _ dan 0 hingga 9. Tidak boleh dimulakan dengan nombor.

 

<?php
  $string = 'Aku tak tau';
  $StrinG01 = 'Aku tak tau';
  $striNg_01 = 'Aku tak tau';
  $1string = 'Aku tak tau'; //akan menghasilkan ralat
?>

3. Tidak boleh ada ruang diantara nama pembolehubah.

 

<?php
   $str_ing = 'Aku tak tau';
   $str ing = 'Aku tak tau'; //akan menghasilkan ralat
?>

4. Ini peraturan yang aku tambah sendiri. Untuk memudahkan kod-kod aturcara yang difahami. Sila gunakan nama pembolehubah yang menggambarkan nilai yang dipegang oleh pembolehubah tersebut.

<?php
   $name = 'Jasdy Syarman';
   $age  = '28';
?>

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.