Mengatasi wifi dinyahaktif pada Windows 8

Pernahkah terjadi kepada anda, tiba-tiba wifi anda tidak berfungsi? Apabila melihat pada PC Setting (rujuk gambar dibawah) Wireless Device menunjukkan Off dan butang On tidak berfungsi. Perkara terjadi pada saya ketika berada ditempat pengguna dan sedang melakukan demo sistem.

pcsetting

Usah khuatir, insyaAllah penyelesaiannya ada. Tekan butang Windows + Q dan taip Windows Powershell. Skrin seperti gambar dibawah akan terpapar. Pastikan anda membenarkannya dilarikan dalam mod Admin.

powershell

Langkah seterus, taipkan ini.


get-Wmiobject -class win32_networkadapter -namespace root\CIMV2 | where-object {$_.Name -match “Wifi” -or $_.Name -match “wireless” -and $_.name -notmatch “Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter” -and $_.netenabled -eq  $false} | % {$_.enable() }

Selepas itu rujuk semual PC Setting, butang Wifi anda dapat berfungsi seperti biasa.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.